Content

Temple of Hmongism

The mission the Temple of Hmongism is to simplify our traditional religious practices in order to dramatically reduce time and money and to inspire future generations to proudly remain with Hmongism as their faith.

Vaj Loog Keeb Hmoob

Peb cov Hmoob feem coob loj hlob ntawm txoj kev teev poj teev yawm, ntseeg dab vaj dab tsev, xwm kab txhiaj meej pem xeeb. Peb tej kev noj kev haus, kev li kev cai, kev tshoob kev kos, ntees ploj ntees tuag, kev kho mob kho nkeeg yeej muaj tseeb heev, yeej ua raws li Tswv Yawm Saub lawv peb tug ua niam ua txiv rhawv los ntag. Tiam sis ntev tom qab no, peb choj lov kev tu los sis ntaiv ntuj dam lawm ces cov txuj no puav leej txuam yuaj xyaw kev ntseeg dab toj taug thiab dab poob haiv tag lawm. Yog li no Keeb Hmoob txoj kev ntseeg thiaj yog tus choj uas txuas peb Hmoob rov qab mus cuag Tswv Yawm Saub dua ntag.

Hmoob Vaj Loog Vooj Vuab

Lub tsev vooj vuab yog qhov chaw mus teev hawm Tswv Ntuj Saub Yawg thiab leej tswv cawm seej theej kaj; qhov chaw mus thov koob hmoov thiab kawm txog leej cawm seej theej kaj tshooj Ius tsheej xeeb.

Teev Hawm Siv Yis

Qoov Sua Hmoob

Hmong tebchaws

Mooj Kav Huj Pheej

Poj Koob Yawm Ntxwv

Was this article helpful to you?

Leave a Reply